ŠRK VARAŽDIN

ŠPORTSKO RIBOLOVNI KLUB VARAŽDIN,
Ul. MEĐIMURSKA 35 A, 42000 VARAŽDIN,
TEL./FAX. 042/214477.
email adresa: info@srk-varazdin.hr

RIBOLOVNO PODRUČJE ŠRK-a VARAŽDIN :

ŠRK Varaždin ima ribolovno pravo u 1. ribolovnom području Drava – Dunav za ribolovne zone obuhvaćene administrativnim granicama grada Varaždina i općina Petrijanec, Sračinec, Vidovec, Beretinec, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki, osim izdvojene ribolovne zone: jezero Motičnjak u gradu Varaždinu te izdvojene ribolovne zone: jezero Vidovec u općini Vidovec i Huđekova graba u općini Petrijanec.
Članovi i ribolovci koji imaju dozvolu, ribolov mogu obavljati na svim vodama koje se nalaze u gore navedenim zonama ( rijeka Drava: od brane HE Varaždin u Strmcu do grada Varaždina, od brane HE Čakovec do Pustog zida te svi pripadajući rukavci s lijeve i desne strane; dovodni i odvodni kanali HE Varaždin sa drenažnim kanalima; dovodni i odvodni kanali HE Čakovec sa drenažnim kanalima do dalekovoda; Ormoško jezero: dio kraja jezera i pripadajući rukavci i mrtvaje u općini Petrijanec (oko 650 metara uzvodno od brane u Strmcu); Varaždinsko jezero: cca 650 ha od ukupno 1000 ha ; rukavac Dabrov kanal; rijeka Plitvica sa rukavcima; kanal Plitvica; potoci Zbel, Crna mlaka, Tužna i Piškornica; bajer Crna mlaka ) osim izdvojenih zona: jezero Motičnjak, jezero Vidovec i Huđekova graba.


IZVOD IZ PLANA GOSPODARENJA ŠRK-a VARAŽDIN ZA 2018. g.
DOZVOLJENI DNEVNI ULOV, ZAŠTITNA MJERA I LOVOSTAJ:

REDNI
BROJ

VRSTA RIBE

NAJMANJA
DUŽINA (cm)
LOVOSTAJ

DOZVOLJENI DNEVNI ULOV
(kom. ili kom. / kg)
1.
ŠTUKA
40
01.02. - 31.03.
2 kom.
2.
SMUÐ
40
01.03. - 31.05.
2 kom.
3.
MLADICA
80
16.02. - 30.09.
1 kom.
4.
POTOCNA PASTRVA
30
01.10. - 28. / 29.02.
1 kom.
5.
KALIFORNIJSKA PASTRVA
30
-
1 kom.
6.
ŠARAN DIVLJAK VRETENASTI
40
01.04. - 31.05.
2 kom.
7.
LIPLJAN
30
16.10 - 15.15.
1 kom.
8.
KEČIGA
40
01.03 - 31.05.
1 kom.
9.
SOM
60
16.04 - 15.06.
2 kom.
10.
AMUR
-
-
2 kom.
11.
LINJAK
20
-
12 kom. / 5kg
12.
DEVERIKA
-
-
12 kom. / 5kg
13.
KLEN
-
-
12 kom. / 5kg
14.
PODUST
-
-
12 kom. / 5kg
15.
MRENA
28
-
12 kom. / 5kg
16.
BOLEN
-
-
12 kom. / 5kg
17.
MANJIĆ (MLIĆ)
-
-
3 kom.
18.
OSTALE VRSTE RIBA
-
-
12 kom. / 5kg


NAPOMENE:
Gavčica je strogo zaštićena vrsta ribe. Babuška, crni (patuljasti) somić, sunčanica i bezribica mogu se loviti bez ograničenja komada i kilograma prema ribolovno - gospodarskoj osnovi. Ribe se mjere po dužini od vrha glave do stražnjeg vrška sklopljene repne peraje. Ribe ulovljene s tjelesnim dužinama manjim od zakonski propisanih minimalnih dužina moraju se neoštećene vratiti u vodu. U slučaju lova ostalih vrsta riba maksimalni dnevni ulov trebao bi biti najviše 5 kg odnosno 12 kom.. U slučaju lova različitih salmonidnih vrsta riba maksimalni dnevni ulov trebao bi biti najviše 2 kom. Maksimalni godišnji ulov mladice može biti najviše 1 kom.. Na šljunčari "Crna Mlaka" zabranjen je noćni ribolov, ribolov sa otoka i parkiranje automobila na cesti uz šljunčaru( ima parkiralište ispred ), a od 01.01.2018.g. vrijedi režim ribolova „ Ulovi i pusti „ za svu ribu ( odluka Skupštine ŠRK-a Varaždin od 18.12.2016.g. ). Na rijeci Dravi, na području Beli kipi, na 1. i 2. retenciji, vrijedi režim "Ulovi i pusti" za sve ulovljene šarane i amure teže od 5 kg ( odluka Skupštine ŠRK-a Varaždin od 23.01.2011.g. ).

OSTALO:
Prema Naredbi o izmjenama i dopunama naredbe o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu ( NN br. 139/2006. ) lovostaj i najmanja veličina za šarana ( Cyprinus carpio L. ) ne odnose se na ribnjačarske fenotipove šarana. Na ribolovnom području ŠRK-a Varaždin dozvoljen je ribolov iz plovila uz poštivanje propisa HEP-a za akumulacijska jezera ( dozvoljena vožnja u zoni rekreacije ). Zabranjen je ribolov unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta i 100 m uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta ( Zakon o slatkovodnom ribarstvu, čl. 57., st. 11. i 12.).


UGOVORI O RECIPROCITETU:

  1. Reciprocitet u športskom ribolovu sa SAVEZOM ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE plaća se 150,00 kn godišnje, ugovor vrijedi neograničeno od 01.01.2010.g. i odnosi se na slijedeće vode:
    -Staro korito rijeke Drave od mjesta Trnovec ( međimurski ) do cestovnog mosta kod Varaždina; jezero HE Čakovec od cestovnog mosta kod Varaždina do brane HE Čakovec; Derivacioni kanal i staro korito rijeke Drave od brane HE Čakovec nizvodno, unutar administrativnih granica Varaždinske i Međimurske županije, a unutar ribolovne zone kojom gospodare potpisnice ovog ugovora (prijelaz dalekovoda preko kanala HE i rijeka Drava do Pustog zida). Uplata se vrši kod tajnika SSRDMŽ-e, A.Schulteissa 19, 40000 Čakovec, 040 395091, Darko Oreški ).

  2. Reciprocitet u športskom ribolovu sa ŠRD LUDBREGOM plaća se 200,00 kn godišnje, ugovor vrijedi neograničeno od 29.12.2010.g. i odnosi se na slijedeće vode:
    - Sve vode kojima gospodari ŠRK Varaždin osim šljunčare Crna Mlaka; vode kojima gospodari ŠRD Ludbreg: – staro korito rijeke Drave od brane HE Čakovec do utoka u jezero HE Dubrava te od jezera HE Dubrava do naselja Selnica; jezero HE Dubrava sa pripadajučim postranim potocima te derivacioni kanal uz desnu obalu jezera, rijeka Bednja od naselja Leskovac toplički do ušća u rijeku Dravu sa pripadajućim pritocima; rijeka Plitvica od naselja Vrbanovec do ušća u rijeku Dravu (uplata u ribolovnom domu SRD-a Ludbreg, ili kod tajnika Dražen Filipović 099 2256268).

  3. Reciprocitet u sportskom ribolovu sa ŠRD IVANEC plaća se 200,00 kn godišnje, ugovor vrijedi od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g. i odnosi se na slijedeće vode: sve vode kojima gospodari ŠRK Varaždin i sve vode kojima gospodari ŠRD Ivanec. Uplata se vrši kod tajnika ŠRD Ivanec, Branko Matijević, 098 446 565 uz naruđbu.

  4. Reciprocitet u športskom ribolovu sa ŠRK OPĆINE CESTICA 1995 plaća se 250,00 kn godišnje, ugovor vrijedi od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g. i odnosi se na slijedeće vode: Sve vode kojima gospodari ŠRK Varaždin osim šljunčare Crna Mlaka i sve vode kojima gospodari ŠRK Općine Cestica 1995. Uplata se vrši kod tajnika ŠRK Općine Cestica 1995, Miran Vinter, 099 845 3824 uz naruđbu.

  5. Reciprocitet u sportskom ribolovu sa ŠRK AZZURROM plaća se 200,00 kn godišnje ugovor vrijedi od 01.03.2018.g. do 31.12.2018.g. i odnosi se na slijedeće vode: Sve vode kojima gospodari ŠRK Varaždin i sve vode kojima gospodari ŠRK Azzurro. Uplata se vrši kod predsjednika ŠRK Azzurro, Egon Kovačić, 097 718 277 uz naruđbu.

DOZVOLE:

Godišnje, dnevne dozvole i članske iskaznice mogu se kupiti: - U klubu, ribolovnom domu, ul. Međimurska 35 A, 42000 Varaždin, od 8 do 12 sati ( ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom ) te od 14 do 18 sati srijedom, kod blagajnika kluba, Marijan Lisjak, mob. 098 715 768. U trgovini LB ( samo dnevne dozvole ) ul. E.Kumičića 80, 42000 Varaždin, u slobodno vrijeme. U trgovini ribolovne opreme AKRO, Marijana Klarić ( samo dnevne dozvole ) u Varaždinu ili ul.K.Tomislava 33, Hrašćica, 42000 Varaždin. Članarina: 50 kn godišnje, a kadeti uz iskaznicu dobivaju poklon. Dozvole: Odrasli 400 kn, žene 200 kn, juniori 200 kn, HRVI 400 kn, dnevne 60 kn.

OBVEZE ČLANOVA:

U 2018.g., odlukom skupštine , za seniore od 18 do 65 godina starosti, osim invalida sa 80% i više invalidnosti, obvezna je 1 radna akcija. Za neizvršenje plaća se doprinos za radnu akciju u iznosu od 100,00 kn. Radne akcije ( čišćenje, poribljavanje, uređenje i sl. ) se održavaju od ožujka do listopada te po potrebi, za nadnevak vidi tablicu i obavijesti putem medija i interneta. Ponašanje na vodi i ribolovu mora bitiu skladu sa Zakonima, Statutom kluba i Etičkim kodeksom HŠRS-a. Na ribolovu je obvezno imati dozvolu za ribolov i knjižicu popisa ulova u koju se treba upisati podatke o zadržanom ulovu. Obvezno je imati i mrežu čuvaricu u kojoj se čuva živa riba do odlaska sa ribolova. Obvezno je održavanje čistoće ribolovnog mjesta. U ribolovu nema rezervacije ribolovnog mjesta, a ribolovci koji krše Zakon, Statut ili Etički kodeks podložni su stegovnim pravilima kluba ili HŠRS-a. Kadeti u ribolovu moraju imati člansku iskaznicu ovlaštenika i biti u pratnji odraslog ribolovca sa dozvolom za ribolov. Kadeti mogu loviti na jedan ribički štap. Ako na vodi vide osobe u krivolovu obveza je prijaviti ih na telefone ribočuvara ( 098 281409 – VODITELJ ). Primijećeni pomor riba i onečišćenje vodotoka treba prijaviti na telefone odgovornih osoba u klubu ili ribočuvara. Kupci dnevne dozvole moraju u roku 7 dana ovlašteniku predati Popis dnevnog ulova. Nakon protekle godine obvezno je popuniti obrazac Popis godišnjeg ulova u sportskom ribolovu i predati ga u klub do kraja mjeseca siječnja ( 31.01.2019. ).

RADNE AKCIJE:
Veće zahvate kod uređenja i čišćenja odradit će nadležne institucije i firme koje imaju za to prikladne strojeve i alate te potrebne dozvole za izvođenje radova. Molimo članove da na radne akcije, za članove, ponesu radne rukavice i alat (grablje, ručne pile, škare za rezanje granja, kistove, i sl.). Za sve sudionike biti će osigurano piće i hrana. U slučaju lošeg vremena (kiša) radna akcija se odgađa na slijedeću subotu. Moguće su promjene plana radnih akcija. Za sve obavijesti o radnim akcijama biti ćete obaviješteni putem oglasa u ribolovnom domu, trgovini Interland, web stranice kluba (www.srk-varazdin.hr) te ŠRK Varaždin Facebook stranice. Obavijesti možete dobiti i na telefon 042 214 477, u vrijeme rada kluba te na mobitel 098 281 409 (voditelj zaštite i ekologije).

VAŽNO:
U Zakonu o slatkovodnom ribarstvu stoji da svaki ribolovac za čuvanje ribe mora koristiti mrežu čuvaricu (saćer), a ne smije koristiti kante ili druge posude.
Ribolovac mora biti upoznat sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu.
ŠRK Varaždin ne snosi nikakvu odgovornost ako ribolovac ne poštuje Zakon.

BISTRO!

Upravni odbor ŠRK-a Varaždin.