Statut ŠRK
STATUT ŠPORTSKO RIBOLOVNOG KLUBA VARAŽDIN
I OPĆE ODREDBE
II CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA
III ČLANSTVO U KLUBU
IV TIJELA KLUBA
V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
VI FINANCIJSKO POSLOVANJE KLUBA
VII ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU
VIII NADZOR
IX RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA
X PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA
XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( N.N. br. 74/14.g. ), članka 14. Zakona o sportu ( N.N. br. 71/06.g., 150/08.g., 124/10.g., 124/11.g., 86/12.g., 94/13.g., 85/15.g. ), Zakona o slatkovodnom ribarstvu ( N.N. br. 106/01.g.; N.N. br. 07/03.g.; N.N. br. 174/04.g.; N.N. br. 10/05.g.; N.N. br. 49/05.g.-čistopis ) i članka 23. Statuta Športsko ribolovnog kluba Varaždin, Skupština Športsko ribolovnog kluba Varaždin, na sjednici održanoj 18. prosinca 2016.g. donijela je:

STATUT

ŠPORTSKO RIBOLOVNOG KLUBA VARAŽDIN

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata Športsko ribolovnog kluba Varaždin (u daljnjem tekstu Klub), području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja, načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članica i načinu, vođenja popisa članica, tijelima Kluba, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Kluba, prestanku postojanja Kluba, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba, te drugim pitanjima od značaja za Klub.

Članak 2.

1. Naziv Kluba je Športsko ribolovni klub Varaždin.
2. Skraćeni naziv kluba je Š.R.K.V..
3. Sjedište Kluba je u Varaždinu, Međimurska 35 a, 42 000 Varaždin. Odluku o promjeni adrese sjedišta Kluba donosi Upravni odbor.
4. Klub djeluje na teritoriju Varaždinske županije, na području gdje je dobio ribolovno pravo ( ovlaštenik ribolovnog prava ).
5. Klub zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Kluba. Skupština Kluba može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

Članak 3.

1. Športsko ribolovni klub Varaždin je sportska udruga upisana u registar udruga i registar sportskih djelatnosti pri nadležnom tijelu državne uprave u Varaždinskoj Županiji.
2. Športsko ribolovni klub Varaždin je neprofitna pravna osoba koja radi postizanja utvrđenih ciljeva može obavljati i gospodarske djelatnosti: uzgoj ribe za prodaju, marketinške usluge, davanje u najam poslovnih prostorija, ribolovnog turizma, ugostiteljstva i slično.

Članak 4.

1. Znak Kluba je lik ribe mladice.
2. Klub ima pečat koji je ovalnog oblika s likom ribe mladice u sredini.
3. U gornjem dijelu piše Športsko ribolovni klub, a u donjem dijelu Varaždin

II CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 5.

1. Športsko ribolovni klub Varaždin je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja Sportskog i rekreacijskog ribolova. Područje djelovanja sukladno ciljevima je u Varaždinu i Varaždinskoj županiji.

Članak 6.

Djelatnosti Kluba kojima se ostvaruju ciljevi su:
1. Planiranje i razvitak ribolovnog sporta.
2. Unapređenje sportskog ribolova na otvorenim i zatvorenim vodama gdje je Klub ovlaštenik ribolovnog prava i za isto prodaje dozvole za obavljanje sportsko – rekreacijskog ribolova izdate od Ministarstva poljoprivrede i Uprave za ribarstvo putem H.Š.R.S.-a.
3. Praćenje i provođenje zakona i drugih propisa kojima se reguliraju pitanja udruga građana, slatkovodnog ribarstva, ribolova, sporta, očuvanja voda i okoliša.
4. Osigurava stručnu osobu za stručno vođenje poslova gospodarenja ribolovnim područjem kojim gospodari.
5. Zaključuje ugovore o recipročnom pravu s drugim ovlaštenicima ribolovnog prava.
6. Prijavljuje ribarskoj i drugim nadležnim inspekcijama svaki pomor riba na ribolovnom području kojim gospodari.
7. Premješta ribu iz privremenih stajaćih voda koje su ostale nakon poplave ili suše u vodotok koji se izlio iz korita ili djelomično presušio, ako to dozvoljavaju klimatski i geomorfološki uvjeti.
8. Organizira ribočuvarsku službu i imenuje ribočuvare za svoje ribolovno područje kojim gospodari.
9. Povremeno ishođuje odobrenje za selektivni ribolov na svom ribolovnom području od nadležnog Ministarstva.
10. Vodi brigu o zaštiti voda i čovjekove okoline.
11. Poribljavanje ribolovne vode na području s kojim gospodari.
12. Radi na unapređenju sportsko ribolovnog turizma.
13. Vrši sportsku poduku i pripremu mladeži kao i ostalih kategorija članstva u sportskom ribolovu.
14. Upravljanje sportskim objektima kojih je Klub vlasnik ili korisnik.
15. Organizira sportski ribolov u okviru održivog gospodarenja raspoloživim ribljim fondom i provodi njegovu zaštitu, na temelju gospodarske osnove i godišnjeg plana gospodarenja ribolovnog područja Š.R.K.Varaždina.
16. Podizanje i uređenje mrijestilišta i sportskih ribnjaka.
17. Uzgojem ribljeg mlađa ili nabavom u ribnjačarstvima koja uzgajaju riblji mlađ te nasađivanje mlađa u otvorene i zatvorene vode.
18. Čuvanje voda i okoline od zagađenja i krivolova.
19. Vođenje brige o zdravstvenom stanju riba i životinja u vodi.
20. Održavanje stručnih tečajeva i ispita za sportske ribolovce.
21. Stalno održavanje veza i omogućavanje rada, na svom ribolovnom području, ribarsko znanstvenim institucijama u čiji djelokrug spadaju unapređenje ribarstva, sportskog ribolova i sporta.
22. Organizacija i održavanje sportsko ribolovnih natjecanja i pribavljanje odobrenja za natjecanja od HŠRS-a.
23. Nagrađivanje pojedinaca i organizacija koje su posebno zaslužne za rezultate Kluba u unapređenju ribarstva, sporta i rada Kluba.
24. Obavlja i druge poslove i aktivnosti utvrđene Zakonom, Statutom HŠRS-a i ovim Statutom.

Članak 7.

Športsko ribolovni klub Varaždin je član:
1. Hrvatskog športsko ribolovnog saveza, Sportsko ribolovnog saveza Varaždinske županije, Saveza sportova Varaždinske županije, Zajednice sportskih udruga grada Varaždina.
2. Može biti član: turističkih i drugih organizacija koje se bave djelatnostima od interesa za sportski ribolov, uzgojem ribljeg mlađa, unapređivanjem ribarstva, zaštitom i očuvanjem čovjekove okoline te zaštitom voda.
3. Klub se može udružiti u saveze, zajednice, mreže, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svog djelovanja.
4. Klub se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.
5. Klub može imati svoje ustrojstvene oblike podružnice, ogranke. Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se statutom. Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine.

Članak 8.

Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba se ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom i to:
1. Pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba, pisanim izvješćima na posebnim skupovima, na neki drugi prikladan način kao i putem sredstava javnog priopćavanja ( TV, radio, tisak).
2. Svi članovi Kluba imaju pravo sudjelovati u radu Kluba, sukladno odredbama statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njegova tijela donose.
3. Sjednice tijela Kluba su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.

III ČLANSTVO U KLUBU

Članak 9.

1. Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba, sukladno zakonu i statutu.
2. Pravna osoba svoje članstvo u udruzi ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.
3. Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Klub daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
4. Visinu članarina određuje Skupština Kluba.

Članak 10.

1. Članom Kluba se postaje upisom u popis članova, a koji vodi tajnik u Klubu.
2. Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladni način i obvezno sadrži slijedeće podatke: osobno ime ili naziv, OIB, datum rođenja, datum pristupanja Klubu, kategorija članstva ( ako su propisane statutom ), datum prestanka članstva u Klubu te druge podatke. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev

Članak 11.

1. Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Hrvatski sportsko ribolovni savez posebnom odlukom.
2. Godišnju dozvolu za obavljanje sportsko-rekreacijskog ribolova na ribolovnom području ŠRK-a Varaždin mogu kupiti samo članovi ŠRK-a Varaždin.

Članak 12.

1. Članovi Kluba su redovni i počasni članovi.
2. Redovnim članom se postaje na osnovu dobrovoljnog upisa u Klub, prihvaćanjem Statuta Kluba i podmirenjem članskih doprinosa.
3. Počasno članstvo Kluba riješeno je posebnim pravilnikom.

Članak 13.

1. Članovi kluba do 18 godina starosti ne mogu biti birani u tijela Kluba, ali mogu biti članovi komisija koje imenuje Upravni odbor.
2. Članovi tijela ne mogu biti osobe:
- koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena dijela ili prekršaje u sportu, na sportskim natjecanjima i u vezi sa sportom, kao i osobe iz članka 13. Zakona o sportu,
- koje su članovi drugih sportskih klubova istoga sporta,
- koje su članovi tijela drugih sportskih klubova istoga sporta.

Članak 14.

Prava i obveze članova su:
1. Plaćanje članarine.
2. Visinu članarina određuje Skupština Kluba.
3. Bavljenje aktivnostima Kluba.
4. Sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba.
5. Čuvanju i podizanju ugleda Kluba.
6. Čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 15.

Članstvo u Klubu prestaje:
1. Dragovoljnim istupom.
2. Neplaćanjem članarine.
3. Isključenjem.
4. Zabranom ili prestankom rada Kluba.
5. Član se briše iz registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
6. Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba.
7. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.

IV TIJELA KLUBA

Članak 16.

Tijela Kluba su:
1. Skupština.
2. Upravni odbor.
3. Nadzorni odbor.
4. Stegovna komisija.
5. Predsjednik.

SKUPŠTINA KLUBA

Članak 17.

1. Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
2. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Kluba ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom Kluba. Predstavnika pravne osobe članice Kluba imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
1. REDOVITA Skupština se održava najmanje jedanput godišnje.
2. IZBORNA Skupština se održava svake četvrte godine.
3. Sjednice Skupštine saziva Predsjednik ili Upravni odbor Kluba.
4. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik ili Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.
5. IZVANREDNU Skupštinu Predsjednik ili Upravni odbor dužan je sazvati kada to zatraži 1 / 3 ( jedna trećina ) članova Kluba pismenim putem ili Nadzorni odbor.
6. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
7. Ako Predsjednik ili Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
8. U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova Kluba, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 19.

1. Radom Skupštine predsjedava predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Kluba. U odsutnosti Predsjednika i Dopredsjednika Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
2. Izbornom Skupštinom rukovodi radno predsjedništvo od tri člana birana javnim glasovanjem na sjednici.
3. O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja i koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

Članak 20.

1. Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova ako statutom nije određena posebna većina. Nazočnost i pravovaljanost glasovanja prisutni iskazuju posjedovanjem članske iskaznice za proteklu godinu te posjedovanjem dozvole za obavljanje športsko-rekreacijskog ribolova za proteklu godinu.
2. Ako je Skupštini prisutno manje od polovice članova, početak se odgađa za pola sata, nakon čega Skupština može početi sa radom i donositi pravovaljane odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 21.

Skupština Kluba:
1. Utvrđuje politiku rada i razvitka Kluba.
2. Usvaja Statut Kluba i njegove izmjene i dopune.
3. Usvaja godišnje financijsko izvješće i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu Kluba.
4. Može tražiti materijalnu odgovornost od Upravnog odbora i predsjednika u slučajevima provođenja aktivnosti suprotnih odredbama ovog Statuta i stavkama Financijskog plana.
5. Usvaja izvješće o radu i plan rada za slijedeću kalendarsku godinu Kluba.
6. Donosi odluku o visini članskih doprinosa članova Kluba.
7. Donosi i druge akte i odluke važne za rad Kluba.
8. Bira i razrješava dužnosti članove tijela Kluba (Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovne Komisije).
9. Bira i razrješava dužnosti osobe ovlaštene za zastupanje Kluba (predsjednika, dopredsjednika Kluba).
10. Bira i razrješava likvidatora Kluba.
11. Razmatra i usvaja ostala izvješća o radu Kluba.
12. Daje smjernice za rad Kluba.
13. Odlučuje o žalbama članova kluba.
14. Odlučuje o prestanku rada Kluba.
15. Obavlja druge poslove određene Zakonom ili Statutom Kluba.
16. Imenuje i razrješuje jednog zamjenika člana Nadzornog odbora i Stegovne komisije.
17. Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli imovine Kluba
18. Donosi odluku o statusnim promjenama.

UPRAVNI ODBOR

Članak 22.

1. Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine Kluba. Obavlja poslove utvrđene ovim Statutom.
2. Upravni odbor broji 13 članova uključujući predsjednika i dopredsjednika.
3. Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako postupaju suprotno odlukama Skupštine, podnesu ostavku, naruše ugled Kluba.
4. U slučaju prestanka dužnosti predsjednika, do izbora novog zamjenjuje ga najstariji član Upravnog odbora ili član kojeg imenuje Skupština.
5. Sjednice Upravnog odbora saziva i rukovodi radom sjednice predsjednik Upravnog odbora, koji je ujedno i predsjednik Skupštine Kluba.
6. Nakon izbora novog Upravnog odbora razriješeni Upravni odbor mora izvršiti materijalno - financijsku primopredaju sa novim Upravnim odborom i biti na raspolaganju 15 dana od dana primopredaje.

Članak 23.

Upravni odbor:
1. Bira i imenuje tajnika Kluba.
2. Bira i imenuje blagajnika Kluba.
3. Saziva sjednicu Skupštine Kluba, predlaže dnevni red za sjednicu Skupštine i priprema materijale za Skupštinu.
4. Utvrđuje prijedloge programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
5. Daje prijedloge o iznosu članarine za tekuću godinu.
6. Brine o izvršenju usvojenog programa rada i provodi odluke Skupštine Kluba.
7. Upravlja imovinom Kluba.
8. Skupštini Kluba podnosi izvješća o radu.
9. Imenuje komisije i slična tijela ili osobe prema potrebi te im određuje zadatke za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.
10. Obavlja i druge poslove predviđene Zakonima, statutom i drugim općim aktima.
11. Upravni odbor donosi i prihvaća završni račun za proteklu godinu.
12. Upravni odbor donosi i usvaja rebalans godišnjeg financijskog plana.
13. Odlučuje o isključenju iz članstva.
14. Odlučuje o promjeni adrese sjedišta Kluba.

Članak 24.

1. Upravni odbor punopravno donosi odluke ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova.
2. Odluke se donose većinom glasova nazočnih.
3. Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 25.

1. Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini Kluba. Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
2. Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine.

Članak 26.

1. Upravni odbor Š.R.K.Varaždin za potrebe kluba može uzeti u stalni radni odnos građanske osobe.
2. O radnim obvezama, zahtjevima kojima moraju udovoljavati radnici za obavljanje tih zadataka, stupanjem na rad i prestanku radnog odnosa vodi brigu Upravni odbor u skladu sa zakonskim propisima o radnom odnosu.
3. O izvršenju postavljenih zadaća zaposlenih u Š.R.K.Varaždin brinu predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

NADZORNI ODBOR

Članak 27.

1. Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom i Skupštini kluba podnosi izvješće o njihovom radu.
2. O svom nalazu i mišljenju podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru i Skupštini Kluba najmanje jednom godišnje.
3. Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Kluba u skladu sa Zakonima, Statutom i drugim aktima Kluba.
4. Nadzorni odbor nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba.
5. Nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza Kluba.
6. Nadzire provođenje odluka koje mu se dostavljaju na uvid.
7. Sva tijela Kluba dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

Članak 28.

1. Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana koje bira Skupština Kluba.
2. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela udruge.
3. Mandat Nadzornog odbora traje četiri godine.
4. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje svaka četiri mjeseca.
5. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova Nadzornog odbora.
6. Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran ako bude razriješen od strane Skupštine te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom članka 22. stavka 3.Statuta.

PREDSJEDNIK – DOPREDSJEDNIK

Članak 29.

1. Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od četiri godine.
2. Predsjednik je ovlaštena osoba za zastupanje Kluba.
3. Predsjednik i dopredsjednik su po funkciji članovi Upravnog odbora sa pravom glasa.
Predsjednik:
1. Saziva sjednice Skupštine.
2. Podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini.
3. Sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge.
4. Pokreće rasprave o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora.
5. Brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela.
6. Rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora.
7. Brine da se poslovi i odluke Skupštine, programi rada, Statut, akti i Zakoni poštuju te da se u njihovom duhu radi, kako Upravni odbor tako i sve komisije Upravnog odbora.
8. Brine o zaposlenima u Š.R.K.Varaždin i njihovim obvezama kao i pravima na osnovu zakonskih propisa.
9. Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Kluba.
10. Predsjednik Kluba podnosi izvješća o svom radu Upravnom odboru i Skupštini Kluba.
Dopredsjednik:
1. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje ga u svim poslovima.
2. Dopredsjednika bira Skupština na mandat od četiri godine.

TAJNIK KLUBA

Članak 30.

Tajnika Kluba bira i razrješuje Upravni odbor na mandat od četiri godine.
Tajnik:
1. Vodi brigu o stručno-administrativnim poslovima u Klubu.
2. Vodi registar članova u Klubu.
3. Prati zakonske propise i vrši njihovu primjenu u Klubu.
4. Koordinira rad organa Skupštine, Upravnog odbora, komisija i zaposlenih u Klubu.
5. Vodi brigu o provođenju odluka Skupštine i Upravnog odbora.
6. Priprema izvješće o radu Kluba za Upravni odbor.
7. Tajnik je ovlaštena osoba za zastupanje Kluba.
8. Tajnik usko surađuje s predsjednikom i dopredsjednikom Kluba te pravodobno izvješćuje o svim bitnim promjenama i prispjeloj pošti.
9. Tajnik radi i druge poslove, prema donesenim odlukama Upravnog odbora.

BLAGAJNIK – ADMINISTRATOR

Članak 31.

Blagajnik-administrator je osoba u radnom odnosu u Š.R.K.Varaždin:
1. Vodi blagajničko – administrativne poslove Kluba.
2. Prati zakonske propise i s njima upoznaje predsjednika, dopredsjednika, tajnika i Upravni odbor.
3. Upozorava na zakonitosti prilikom donošenja odluka Upravnog odbora.
4. Vodi zapisnik na sjednicama Upravnog odbora.
5. Poslove iz svog djelokruga rada mora voditi po važećim zakonskim propisima.

LIKVIDATOR KLUBA

Članak 32.

1. Likvidatora Kluba bira i razrješava Skupština Kluba.
2. Likvidator može biti osoba/pravna osoba koja nije član Kluba.
3. Likvidator ima/nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Kluba u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.
4. Likvidator Kluba zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Kluba iz registra udruga.
5. U postupku likvidacije likvidator je dužan:
- utvrditi stanje na poslovnom računu Kluba
- utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
- utvrditi ostalu imovinu Kluba te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
- u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Klubu
- u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama
6. Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
7. U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Kluba nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

STEGOVNA KOMISIJA

Članak 33.

1. Stegovna komisija sastoji se od predsjednika i dva člana koje bira i razrješuje Skupština Kluba.
2. Mandat Stegovne komisije je na četiri godine.
3. Stegovna komisija radi na osnovu zakonskih propisa, Statuta kluba i odluka Skupštine Kluba.
4. Zahtjev za pokretanje Stegovnog postupka može podnijeti: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i član Kluba.
5. Odluke se donose većinom glasova članova Stegovne komisije.
6. U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće mjere:
- opomena,
- privremeno isključenje,
- isključenje iz Kluba.

Članak 34.

1. Protiv odluke Stegovne komisije može se u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Upravnom odboru Š.R.K.Varaždin ili Disciplinskoj komisiji H.Š.R.S-a.

V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 35.

Imovinu Kluba čine:
1. Novčana sredstva od uplate članarina, dobrovoljni prilozi i darovi.
2. Novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave te fondovima iz inozemstva, pokretne stvari i nekretnine te druga imovinska prava i obveze.

Članak 36.

1. Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu s zakonom.

VI FINANCIJSKO POSLOVANJE KLUBA

Članak 37.

1. Klub je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

VII ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 38.

1. Za svoje obveze Klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
2. Članovi Kluba i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Kluba.
3. Nad Klubom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
4. Klub i osobe ovlaštene za zastupanje Kluba za štetu učinjenu u Klubu ili Kluba prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

VIII NADZOR

Članak 39.

1. Članovi Kluba sami nadziru rad Kluba.
2. Ako član Kluba smatra da je Klub povrijedio statut ili drugi opći akt Kluba, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo Kluba, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
3. Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, članica može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Kluba.

IX RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

Članak 40.

1. Spor/sukob interesa u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Kluba o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad Kluba u cjelini, odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
2. Za rješavanje spora/ sukoba interesa, nadležna je Stegovna komisija.
3. Odluka Stegovne komisije je konačna.
4. Ukoliko spor/ sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljna članica najprije se obraća Stegovnoj komisiji da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Stegovne komisije, Klub podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Stegovne komisije.

X PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 41.

1. Klub prestaje postojati u slučajevima predviđenim Zakonom.
2. Skupština donosi odluku o prestanku djelovanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.
3. Klub prestaje postojati brisanjem iz registra udruga u skladu sa Zakonom o udrugama.
4. U slučaju prestanka rada Š.R.K.Varaždina imovina kluba će pripasti (nekoj udruzi ili ustanovi, zakladi koje imaju iste ili slične ciljeve ), a o tome odluku donosi Skupština kluba.
5. Klub nema pravo imovinu Kluba dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

1. Statut Kluba kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba nakon provedene rasprave.
2. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.
3. Tumačenje drugih akata daje Predsjednik ili Upravni odbor Kluba.
4. Usvajanjem ovog Statuta prestaje važiti Statut od 21. prosinca 2008.g. i izmjene i dopune Statuta od 03. veljače 2013.g..

Predsjednik
Športsko ribolovnog kluba Varaždin:
Kristijan Kosmačin